Balkanlar, tarihte olduğuu gibi günümüzde de jeostratejik konumuyla, dünya siyasetine yön veren temel olay ve aktörlerin ilgi odağı durumunda. 20. yüzyyılın başında imparatorluklar dağılırken Balkan toplumları ulus devletlere evrilmenin sancısını yaşadı. Yüzyılın sonuna gelindiğinde ise, etnik ve dinî temelli çatışma ve gerilimler, bölgedeki siyasal oluşuma tesir ettiği gibi, bölge halkının yaşamını da etkiledi.

Günümüz konjonktüründe, hemen her alanda uzun yıllardır devam edegelen hareketliliğin de bir neticesi olarak Balkan toplumları siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlar yaşamakta; Balkan toplumlarının hem kendi aralarında hem kardeş ülkelerle aralarındaki irtibatlarının zayıf olması bu sorunları pekiştirmekte ve gerek yapısal sorunlar gerekse irtibatsızlık nedeniyle sorunların bölge halkının geleceği için belirleyici olduğu görülmekte.

Elinizdeki bu çalışma, IHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen, Balkan coğrafyası ve Türkiye halkları arasındaki kültürel hareketlilik, temas ve bilgi akışının tekrar canlandırılmasına ve bölgede yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlara dair yakın ve uzun vadede gerçekleştirilmesi gereken projelere katkıda bulunması hedeflenen, Balkanlarda Gelecek Tasavvuru: Kültür, Örgütlenme, Siyaset ve İşbirliği Alanları konulu Balkan Sempozyumu'nun tebliğlerinden oluşmaktadır.

Eser hakkında daha detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.